Prodej

PRODEJ nemovité věci

Likvidátorka právnických osob
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

n a b í z í k p r o d e j i

nemovité věci právnické osoby:
BENSON PROPERTY GROUP s.r.o. v likvidaci, IČO: 28479521,
sídlem U Lužického semináře 114/46, PSČ 11800, Praha 1
 Par. č. 921, výměra (m2): 5096 lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí
lesa, okres: CZ0316 Strakonice, kat. území: 726931 Makarov, obec: 551619 Pracejovice, list
vlastnictví: 470
A to za těchto podmínek:

A. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla likvidátora do 04.09.2023 na adresu:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.
B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.
C. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem BENSON PROPERTY GROUP s.r.o.
v likvidaci, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
D. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany likvidátora zrušit a likvidátor si vyhrazuje právo odmítnutí
všech nabídek bez uvedení důvodu.
E. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy
minimální prodejní cena nabízených nemovitých věcí je určena znaleckým posudkem ve výši:
142.500,- Kč.
F. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek likvidátor sdělí, kterou nabídku považuje za
nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
G. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce
a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
H. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
I. Specifické informace o konkrétním stavu nemovitých věcí budou poskytnuty ze strany
likvidátorky, pro tento případ se vždy informujte na telefonním čísle 608 755 079, popř. lze podat
dotaz formou e-mailu: likvidace@insolvencnipravo.eu.

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R