Reorganizace

Reorganizace je založena na snaze udržet životaschopný podnik nebo jeho části pohromadě, ozdravit a dále jej provozovat. Reorganizace umožňuje, aby dlužníci s obratem vyšším než 50 mil. Kč nebo zaměstnávající více než 50 zaměstnanců na HPP, využili jak předpřipravené reorganizace, tak i standardního reorganizačního řízení.

Jinými slovy, pokud podnikateli bezprostředně hrozí úpadek nebo se v něm již nachází, může se zachránit před konkursem podnikatelským restartem, kdy se postupné uspokojují závazky při zachování provozu podniku.

V naší kanceláři Vám poskytneme komplexní právní servis až po zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojeného s návrhem na povolení reorganizace, včetně zpracování zprávy o reorganizaci.

Co si na schůzku přinést?

SEZNAM DOKUMENTŮ A DOKLADŮ PRO REORGANIZACI

Obchodní oblast:

– Seznam 8 největších zákazníků s uvedením podílu na celkových tržbách v aktuálním finančním roce (i ve dvou předešlých letech)
– Seznam 4 největších dodavatelů s uvedením podílu na celkové spotřebě
– Struktura tržeb dle povahy výrobku/činnosti za poslední tři roky
– Struktura tržeb dle geografického hlediska za poslední tři roky
– Výsledek hospodaření – tržeb a ziskovosti v právě probíhajícím a následujícím účetním období, dopady růstu cen vstupů na ziskovost (pokud jsou relevantní)
– Přehled zakázek v jednání s uvedením jména zákazníka, odhadu finančního objemu a příslušného období očekávané realizace
— Zakázková náplň na následující dva roky – zakázky potvrzené a předjednané, dlouhodobé prodejní výhledy – pokud jsou k dispozici
— Jak dlouho probíhá spolupráce společnosti s nejvýznamnějšími zákazníky?
— Jsou smlouvy se zákazníky dlouhodobé nebo krátkodobé?
— Typičtí zákazníci, míra specializace, vstupní bariéry (speciální licence, testy speciální výrobní postupy atd.), závislost na některých odběratelích
— Závislost na největším zákazníkovi – výhled do budoucna, kdo jsou (alespoň typově) cíloví zákazníci
— Konkurence – jména a charakteristika klíčových místních a mezinárodních (pokud jsou) konkurentů

Finanční oblast:

– Příloha k poslední účetní závěrce
– DPPO za poslední účetní období
– Finanční výkazy (rozvaha, výsledovka)
– Plán na aktuální rok (zbytek roku), popř. další roky, včetně uvažovaných či plánovaných investic
– Struktura bankovních úvěrů s uvedením zůstatků
– Časová struktura pohledávek a závazků
– Kvantifikace splátek plynoucích z finančního leasingu za poslední 4 roky a přehled plánovaných plateb leasingového nájemného na rok současný popř. další roky
– Identifikace objemu veškerých nákladů nesouvisejících přímo s provozem
– Výčet získaných dotací, včetně jejich účelu a finančního objemu
– Plán a potřeba investic

Pracovní kapitál:

– Organizační struktura
– Počet zaměstnanců – stav za poslední tři roky a aktuální rok s členěním na manažery, THP a výkonné pracovníky a souhrnných mzdových nákladů v jednotlivých kategoriích
– Rozdělení mzdových nákladů na fixní a pohyblivou složku (stačí pro jednotlivé kategorie)
– Stabilita v průběhu roku vs. možné sezonní výkyvy
– Dlouhodobá strategie a záměr
– Manažerský tým a jeho silné a slabé stránky

Ostatní:

– Seznam certifikátů a ochranných známek, průmyslových vzorů či obdobných zápisů
– Značku/typ využívaného SW
– Seznam strojního vybavení – alespoň rámcové informace
– Informace k výrobnímu areálu – rozloha, seznam budov, zastavěné plochy
– Exkurse výrobními prostorami společnosti
– Listy vlastnictví ke všem budovám a pozemkům

Podklady k sepisu insolvenčního návrhu na povolení reorganizace:

– Stručný popis podnikání
– Důvod (příčina) vzniku hrozícího úpadku, popř. úpadku firmy

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R