Prodej nemovitého majetku

Likvidátorka právnických osob JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M sídlem Opavská 522/5, Krnov
n a b í z í k p r o d e j i

nemovité věci ve vlastnictví právnické osoby:
STAR CHART s.r.o. v likvidaci, IČO 27285758,
se sídlem Liberec IV, Lipová 664/6, PSČ 46001, a to:
 ¼ nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 11726, pro okres, obec, katastrální území Liberec
A to za těchto podmínek:
A. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla likvidátora do 01.07.2024 na adresu:
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.
B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.
C. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem STAR CHART s.r.o. v likvidaci, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT, popř. prostřednictví datové schránky likvidátorky (enpqx6p), v předmětu datové zprávy uvést STAR CHART s.r.o. v likvidaci, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
D. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany likvidátora zrušit a likvidátor si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
E. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy minimální prodejní cena nabízených nemovitých věcí je určena znaleckým posudkem ve výši: 7.280.000,- Kč.
F. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek likvidátor sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
G. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
H. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
I. Specifické informace o konkrétním stavu nemovitých věcí budou poskytnuty ze strany likvidátorky, pro tento případ se vždy informujte na telefonním čísle 608 755 079, popř. lze podat dotaz formou e-mailu: likvidace@insolvencnipravo.eu.

Napsat komentář