Prodej

Prodej orné půdy

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji

nemovité věci dlužníka: Karel Jirsa, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 1

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka pod sp.zn. KSPH 71 INS 20801 / 2017 v oddíle B, na řádku 2, poř. č. 1.1 soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • podíl o velikosti 1/32 na parcele 122/9 – orná půda;
  –  vše zapsáno na LV 1032, obec Velké Popovice, katastrální území Velké Popovice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha-východ.

A to za těchto podmínek:

  • Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 15.06.2020 na adresu: JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.
  • Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty a nabízená kupní cena.
  • Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem Jirsa LV1032, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
  • Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
  • Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
  • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
  • Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
  • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
  • Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
  • Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 602793086,777629723.

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R