Aktuality

JAK VEN Z DLUHOVÉ PASTI?

Přerůstají vám dluhy přes hlavu? Je proti vám vedeno více exekucí? Nemáte na splátky a chcete důstojně žít? Existuje možnost, jak dostat druhou šanci. Tímto řešením je oddlužení.

Půjčky a úvěry platím často o pár dní později, jsem v úpadku?

NE, protože zákon vyžaduje několik podmínek, které musí být splněny současně (neznamená to však, že se nevystavujete sankcím ze strany věřitele, který Vám půjčku poskytl). Zároveň existují dvě formy úpadku, a to platební neschopnost předlužení.

platební neschopnosti se nachází dlužník (jakýkoliv dlužník), který současně:

  • má více věřitelů (tedy nejméně 2)
  • má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti
  • není schopen tyto závazky plnit (= dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků / neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti / není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí / nesplnil povinnost předložit seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců)

Předlužen je takový dlužník (pouze právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel),  který současně:

  • má více věřitelů (tedy nejméně 2)
  • souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Pokud je tedy Vaším jediným problémem pouze několikadenní zpoždění při placení těchto závazků, v úpadku se nenacházíte. Pokud však vzniká delší prodlení s jejich neplacením a začnou vznikat další dluhy například z neplacení daní a odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, pokut, poplatků za telefon či drobných úvěrů, případně jsou proti Vám vedeny exekuce, již pro Vás insolvenční řízení může připadat v úvahu.

Jaké jsou vůbec způsoby řešení úpadku?

Existují tři způsoby řešení úpadku, a to:

  1. konkurs
  2. reorganizace
  3. oddlužení.

1. Konkurs

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku, který je určen pro fyzické i právnické osoby a spočívá v kompletním zpeněžení majetku (tzv. majetkové podstaty) dlužníka a následném poměrném uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů. Důležité je, že po skončení konkursu neuspokojené pohledávky nezanikají a věřitelé se jich mohou dále domáhat například prostřednictvím exekuce.

Zákonnou úpravu konkursu naleznete v § 244 až 315 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2. Reorganizace

Reorganizace je naopak sanační způsob řešení úpadku, při kterém je zachován provoz dlužníkova podniku a jsou realizována ozdravná opatření. Je určen taktéž pro fyzické i právnické osoby, které však musí být podnikateli. Další podmínkou je obrat nejméně 50.000.000 Kč, nebo alespoň 50 zaměstnanců. Při reorganizaci jsou obvykle pohledávky věřitelů uspokojovány průběžně.

Zákonnou úpravu reorganizace obsahují § 316 až 364 insolvenčního zákona.

3. Oddlužení

Oddlužení patří mezi sanační způsoby řešení úpadku a je určeno standardně pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nebrání oddlužení tehdy, pokud s tím věřitel takové pohledávky souhlasí (přičemž od 1. 7. 2017 platí pravidlo, že když věřitel nereaguje, tak souhlasí) nebo se jedná o zajištěnou pohledávku. Od 1. 6. 2019 může být oddlužení realizováno buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, nebo samotným zpeněžením majetkové podstaty (do té doby bylo možné ještě oddlužení samotným plněním splátkového kalendáře). Na rozdíl od konkursu je po skončení oddlužení možné dlužníkovi přiznat osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek.

Zákonná úprava je obsažena v § 389 až 418 insolvenčního zákona.

Podrobné informace o oddlužení naleznete v sekci Oddlužení.

 

Rychlý kontakt

MÁTE NĚJAKOU OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM.

INSOLVENČNÍ PRÁVO © 2021.

Created by R&R