Loading color scheme

Reorganizace

Reorganizace je založena na snaze udržet životaschopný podnik nebo jeho části pohromadě, ozdravit a dále jej provozovat. Reorganizace umožňuje, aby dlužníci s obratem vyšším než 50 mil. Kč nebo zaměstnávající více než 50 zaměstnanců na HPP, využili jak předpřipravené reorganizace, tak i standardního reorganizačního řízení.

Jinými slovy, pokud podnikateli bezprostředně hrozí úpadek nebo se v něm již nachází, může se zachránit před konkursem podnikatelským restartem, kdy se postupné uspokojují závazky při zachování provozu podniku.

V naší kanceláři Vám poskytneme komplexní právní servis až po zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojeného s návrhem na povolení reorganizace, včetně zpracování zprávy o reorganizaci.

Co si na schůzku přinést?

SEZNAM DOKUMENTŮ A DOKLADŮ PRO REORGANIZACI

Obchodní oblast:
- Seznam 8 největších zákazníků s uvedením podílu na celkových tržbách v aktuálním finančním roce (i ve dvou předešlých letech)
- Seznam 4 největších dodavatelů s uvedením podílu na celkové spotřebě
- Struktura tržeb dle povahy výrobku/činnosti za poslední tři roky
- Struktura tržeb dle geografického hlediska za poslední tři roky
- Výsledek hospodaření - tržeb a ziskovosti v právě probíhajícím a následujícím účetním období, dopady růstu cen vstupů na ziskovost (pokud jsou relevantní)
- Přehled zakázek v jednání s uvedením jména zákazníka, odhadu finančního objemu a příslušného období očekávané realizace
-- Zakázková náplň na následující dva roky - zakázky potvrzené a předjednané, dlouhodobé prodejní výhledy - pokud jsou k dispozici
-- Jak dlouho probíhá spolupráce společnosti s nejvýznamnějšími zákazníky?
-- Jsou smlouvy se zákazníky dlouhodobé nebo krátkodobé?
-- Typičtí zákazníci, míra specializace, vstupní bariéry (speciální licence, testy speciální výrobní postupy atd.), závislost na některých odběratelích
-- Závislost na největším zákazníkovi - výhled do budoucna, kdo jsou (alespoň typově) cíloví zákazníci
-- Konkurence - jména a charakteristika klíčových místních a mezinárodních (pokud jsou) konkurentů

Finanční oblast:
- Příloha k poslední účetní závěrce
- DPPO za poslední účetní období
- Finanční výkazy (rozvaha, výsledovka)
- Plán na aktuální rok (zbytek roku), popř. další roky, včetně uvažovaných či plánovaných investic
- Struktura bankovních úvěrů s uvedením zůstatků
- Časová struktura pohledávek a závazků
- Kvantifikace splátek plynoucích z finančního leasingu za poslední 4 roky a přehled plánovaných plateb leasingového nájemného na rok současný popř. další roky
- Identifikace objemu veškerých nákladů nesouvisejících přímo s provozem
- Výčet získaných dotací, včetně jejich účelu a finančního objemu
- Plán a potřeba investic

Pracovní kapitál:
- Organizační struktura
- Počet zaměstnanců – stav za poslední tři roky a aktuální rok s členěním na manažery, THP a výkonné pracovníky a souhrnných mzdových nákladů v jednotlivých kategoriích
- Rozdělení mzdových nákladů na fixní a pohyblivou složku (stačí pro jednotlivé kategorie)
- Stabilita v průběhu roku vs. možné sezonní výkyvy
- Dlouhodobá strategie a záměr
- Manažerský tým a jeho silné a slabé stránky

Ostatní:
- Seznam certifikátů a ochranných známek, průmyslových vzorů či obdobných zápisů
- Značku/typ využívaného SW
- Seznam strojního vybavení – alespoň rámcové informace
- Informace k výrobnímu areálu – rozloha, seznam budov, zastavěné plochy
- Exkurse výrobními prostorami společnosti
- Listy vlastnictví ke všem budovám a pozemkům

Podklady k sepisu insolvenčního návrhu na povolení reorganizace:
- Stručný popis podnikání
- Důvod (příčina) vzniku hrozícího úpadku, popř. úpadku firmy