Prodej


Prodej Byt 3+1 - Nový Jičín - Skarková

Prodej nem. věcí v k. ú. Vysoká ve Slezsku - likvidace společnosti BEAVER s. r. o. "v likvidaci"

Prodej nem. věcí v k.ú. Jindřichov ve Slezsku - likvidace společnosti BEAVER s. r. o. "v likvidaci"

Prodej podílu o vel. 1/2 na RD - Lipová-lázně - Kousalovi

Prodej RD Jeseník - Kousalovi

Prodej bytové jednotky Dubnice - Bartoš

Prodej podílu o vel. 1/4 na pozemcích - Těškovice - Nábělek

Prodej podílu o velikosti 1/4 rodinného domu včetně zahrady - Leskovec nad Moravicí - dlužníci Vykoukalovi

PRODEJ LESNÍHO POZEMKU MICHÁLKOVICE - dlužníci Mgr. Luděk Trna a Mgr. Michaela Trnová

prodej motorové a směsné nafty - dlužník ipb des alfa, se

prodej movitých věcí - dlužník PhDr. Marta Ražnoková

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

 n a b í z í    k    p r o d e j i

nemovité věci dlužníka

Roman Vrbka, nar. 03.05.1965, 794 01 Krnov

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka

pod sp.zn. KSOS 33 (13) INS 11331/2011 v oddíle B, na řádku 18,

poř. č. 3.3 soupisu majetkové podstaty dlužníka

 

 

Položka 3.3

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 4/3, trvalý travní porost;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 4/4, ostatní plocha;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 5, trvalý travní porost;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 6/1, zahrada;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 6/2, trvalý travní porost;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 7/1, zahrada;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 7/2, ostatní plocha;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 3214/3, trvalý travní porost;

- vše zapsáno na listu vlastnictví č. 11315, obec Mikulášovice, kat. území Mikulášovice.

 

A to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 15.08.2017 na adresu:

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.

Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem VRBKA, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy minimální prodejní cena je 43.500,-Kč.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 608 755 179.  

 

 

Prodej 1/6 pozemků Mikulášovice - dlužník Roman Vrbka

Snížení ceny

Prodej rodinného domu v Zátoru - dlužník Lukáš Pleva

Prodej 1/6 pozemků Mikulášovice - dlužník Roman Vrbka

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

 n a b í z í    k    p r o d e j i

nemovité věci dlužníka

Roman Vrbka, nar. 03.05.1965, 794 01 Krnov

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka

pod sp.zn. KSOS 33 (13) INS 11331/2011 v oddíle B, na řádku 18,

poř. č. 3.1, 3.2 soupisu majetkové podstaty dlužníka

 

Položka 3.1

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela St. 62, zastavěná plocha a nádvoří;

• podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parc. č. 74/1 – zahrada

- vše zapsáno na listu vlastnictví č. 205, obec Jenišovice, kat. území Jenišovice u Chrudimi.

Položka 3.2

•podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 233/10, orná půda;

•podíl o vel. id. 1/6, na pozemku parcela č. 266/20, trvalý travní porost;

- vše zapsáno na listu vlastnictví č. 424, obec Jenišovice, kat. území Jenišovice u Chrudimi.

 

A to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 30.06.2017 na adresu:

JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.

Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem VRBKA, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka, kdy minimální prodejní cena je 14.127,-Kč.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 608 755 179.  

Prodej 1/6 pozemků Jenišovice - dlužník Roman Vrbka

Prodej rodinného domu ve Zlatých Horách - dlužník Jan Hříbek

Prodej nákladního automobilu Peugeot Boxer - dlužník Flonartech s.r.o. v likvidaci

Prodej rodinného domu v Lomnici, okr. Bruntál - dlužnice Zuzana Ganzová

Prodej pozemku k.ú. Slatina, obec Brno - RH auto image, s.r.o. „v likvidaci“

Prodej obchodního podílu o velikosti 100% - dlužník Jaromír Dohnal

Snížení ceny

Prodej rodinného domu v Lichnově - dlužník Dušan Bartoš

Snížení ceny

Prodej rodinného domu ve Vítkově, okr. Opava - dlužnice Eliška Sváčková

Snížení ceny

Prodej rodinných domů v Osoblaze - dlužník Gabriel Goroľ

Prodej rekreační chaty v Kružberku - dlužníci Jan a Iveta Mrozkovi

Prodej podílu o velikosti id. 1/4 rodinného domu včetně zahrady v Jindřichově - dlužnice Markéta Barkociová

Snížení ceny

Prodej rodinného domu se zahradou v Jindřichově - dlužník Ladislav Marčan

Snížení ceny

Prodej rodinného domu a pekárny ve Zlatých Horách - dlužník Dušan Popek

Snížení ceny

PRODEJ VÍCEBYTOVÉHO DOMU VE ZLATÝCH HORÁCH, dlužník PhDr. Ražnoková

KANCELÁŘ:
KRNOV, OPAVSKÁ 522/5, 794 01
Tel: 554 617 514
info@insolvencnipravo.eu

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
JUDr. Ing. DANIELA MAJZLÍKOVÁ, LL.M
www.insolvencnipravo.eu

 

živnostenské oprávnění vydané Městským úřadem Krnov č.j. 2007023029A/ZU/RE/Ži, ev.č. 380100-11281
pojištění profesní odpovědnosti za škodu insolvenčního správce u Generali Pojišťovny a.s. - pojistná smlouva č. 2928125257